Thiết kế phần mềm quản lý bán hàng – Tiết kiệm chi phí – Quản lý hiệu quả