Chặn download video tuyệt đối – chống tải video trên website bằng IDM, coccoc, extension/add-on khác đều