Thiết kế phần mềm quản lý trường học, trung tâm anh văn