Thiết kế lập trình, viết phần mềm quản lý CRM – HRM – ERP theo yêu cầu