Thiết kế lập trình, viết phần mềm quản lý web-app CRM – HRM – ERP theo yêu cầu