Live chat là gì? Nên sử dụng Live chat của bên thứ 3 hay tự code?