Thiết kế và lập trình extension – tiện ích mở rộng cho trình duyệt chrome và Cốc Cốc