Thời gian trung bình thiết kế website/phần mềm – Thiết kế website nhanh nhất là bao nhiêu ngày