Tại sao doanh nghiệp cần thiết kế phần mềm quản lý doanh nghiệp?