MVC là gì? Cái nhìn tổng quát về mô hình MVC trong lập trình