MVC là gì? Tổng quan về mô hình MVC trong lập trình