Bảng giá
Email Server

Số tiền theo tháng

Dung lượng

Hạ tầng

150,000đ

10gb

1

10gb/email

250,000đ

20gb

1

20gb/email

400,000đ

30gb

1

30gb/email

600,000đ

40gb

1

40gb/email

Số tiền một năm:
150,000đ x 12 = 1,800,000đ
Đặt hàng

Yêu cầu dịch vụ Email server

© All rights reserved.  MonaMedia Mona Media